TIL FAGPERSONER

Hvad er Familieværkstedet?

Familieværkstedet er et gratis tilbud i Københavns Kommune til småbørnsfamilier, som har oplevet problemer med rusmidler.

Familieværkstedet er en del af Socialstyrelsens satspuljeprojekt ”Tæt på børn og unge som vokser op i familier med rusmiddelproblemer”. Københavns Kommune har med deltagelsen i dette projekt ønsket at lave et fintmasket net, der skal tilgodese alle børn og unge (0-25 år), der vokser op i familier med rusmiddelproblemer. 

Det overordnede mål med projektet er ”at styrke barnets eller den unges håndtering af de udfordringer, herunder følelser, tanker og handlemønstre, der kan følge af deres opvækst i familier med rusmiddelproblemer, for herved at forbedre trivslen og understøtte en langsigtet positiv udvikling.”

Alle aldersgrupper i målgruppen skal tilbydes en specialiseret rådgivnings-/behandlingsindsats efter behov. Derfor er der fire indsatser, der tilgodeser børn og unge i alderen 0-25 år: Center for Rusmiddelbehandling KøbenhavnDeDrikkerDerhejmme og Familieværkstedet. Vi samarbejder også med TUBA, som er den fjerde indsats.

Familieværkstedet

Familieværkstedet er et gratis tilbud, der henvender sig særligt til familier med 0-5 årige børn og gravide. Vi giver et målrettet tilbud til en, i mange sammenhænge, overset målgruppe. De helt små børn er en udsat gruppe. Da de ikke har et verbalt sprog, kan de ikke selv opsøge hjælp. Det er derfor ekstra vigtigt, at det frontpersonale, der er i kontakt med småbørnsfamilier fx sundhedsplejersker, daginstitutionspersonale osv. får øje på, at de mindste børn også bliver påvirket af misbrug i familien. 

Nogen tænker måske, at små børn ikke opdager rusmiddelproblematikken, og undskyldningen kan måske være, at man kun drikker om aftenen eller kun ryger hash i weekenden. Men børn opdager det. De fornemmer, når mor eller far er påvirkede. De mærker, at sindsstemningen ændres hos mor og far. Når mor og far er påvirkede kan de blive fraværende, vrede, overdrevet kærlige og ustabile. Det er alvorligt, fordi det lille barn er dybt afhængig af stabile sindstilstande hos deres forældre, for at de kan føle sig trygge, set og hørt, for kun der, kan de udvikle sig.

Familier med rusmiddelproblematikker

Vi ved, at der i mange hjem med rusmiddelproblematikker ofte er mangel på struktur, og at hverdagen kan være præget af kaos og uforudsigelige voksne. Misbrugende forældre er mere tilbøjelige til at have en krænkende adfærd fx psykisk eller fysisk vold mod enten børn eller den anden forælder. Nogle forældre finder selv frem til, at problemet har vokset sig for stort og er selv gået i behandling, mens andre måske er i behandling på baggrund af en underretning. Men selvom forældrene har været i misbrugsbehandling kan det kaos, der har været mens misbruget har fundet sted, fortsat sidde i alle i familien.

Der kan være ting der er svære at tale om, og roller og mønstre der er svære at bryde. Børn er afhængige af stabilitet og rytme, som de kan læne sig op af for at de kan udvikle sig. Det kan man ikke give sit barn, hvis man er påvirket.

Læs mere om, hvilke konsekvenser rusmidler i børnefamilier har i artiklen: resultater fra sundhedsstyrelsens rapporter.

Hvem er vores målgruppe?

I Familieværkstedet har vi blandet optag hvilket vil sige, at vi både tager familier ind efter lov om social service §11 og familier der bliver henvist af en sagsbehandler efter § 52.3.3 Tilbuddet henvender sig til familier, hvor rusmidler har fyldt i bekymrende grad. Der kan være flere mulige konstalationer, men det afgørende er, om barnet har været i varetægt af eller i kontakt med forældre, der ofte er påvirket af rusmidler. 

Der kan være familier, hvor et barn har været eller er i samværsordning hos en misbrugende forældre, og den anden forælder er bekymret over samværet mellem barnet og den misbrugende forælder. Her vil der være mulighed for, at den ene eller begge forældre deltager sammen med barnet i kurset. I familieværkstedet har vi også tilrettelagt et særligt forløb til gravide kvinder og deres partner. Det kan både være den gravide kvinde, der har eller har haft et for stort forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer, men også hvis den kommende far har eller har haft et for stort forbrug, kan det være relevant. 

Hvem kan henvise?

Da Familieværkstedet er et åbent tilbud og vi har dobbeltoptag, kan frontpersonale så som; pædagoger, sundhedsplejersker, sygeplejersker, jordemødre, praktiserende læger, misbrugsbehandlere og andre, der er i kontakt med familien henvise til os. Familierne kan også selv henvende sig. 

Hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl om en forælder har et bekymrende forbrug af rusmidler, som påvirker børnene/barnet kan du henvende dig til Familieværkstedet og modtage sparring, råd og vejledning. Vi deltager gerne i møder med familierne, samt bidrager til at afklare om familien er i vores målgruppe. Familieværkstedet henvender sig til børn i 0-5 års alderen, hvis barnet har søskende, der er over 5 år tilrettelægges forløbet tilpasset familiens behov således at alle børn får tilbudt hjælp. 

Læs mere om vores kursus her på siden eller skriv til os på Familievaerkstedet@sof.kk.dk.