Systemisk teori og metode

At se familien som et system, hvor hvert enkelts handlinger gensidigt påvirker hinanden.

De grundlæggende idéer omkring systemisk terapi er udviklet i Milano af psykiaterne Boscolo Checci, Prata og Selvinia. Teorierne er videreud­viklet i Europa og USA igennem 1980’erne og 1990’erne. Systemisk teori tager udgangspunkt i idéen om, at alle mennesker har deres egen for­ståelse af verden og sig selv, og at der ikke findes nogen objektiv sandhed om, hvordan tingene er. Problemer opstår i relationer og systemer, vi mennesker befinder os i, og at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.

I Familieværkstedet betyder det, at vi hele tiden har fokus på de relationer, som familiemedlemmerne indgår i. Hvordan ser hvert medlem sig selv som en del af relationerne og fortællingerne, og hvordan indgår han eller hun i dem? Det er nemlig ved, at vi reflekterer over, og muligvis forandrer det, at der kan ske en ændring i vores måde at være sammen med andre på.

Både den systemiske og narrative tilgang er optaget af sproget. Den betydning sproget har - sprogets skabende kraft – hvordan ting, sandheder og værdier skabes gennem sproget, når vi taler sammen. Det betyder noget, hvordan vi taler om tingene, hvilket sprog vi bruger, når vi taler med hinanden, om os selv og om problemerne. Når vi bliver opmærksomme på vores ord, og hvordan vi anvender sproget, gør det en forskel.

I Familieværkstedet forpligter vi os derfor til at tale om tingene på en måde, der åbner muligheder, frem for på en måde, der holder os fastlåst i bestemte kategorier eller bestemte forståelser. Det systemiske er optaget af, at der ikke én ægte sandhed om verden, men at der er flere sandheder, som alle bidrager til forståelse. Der er flere sandheder, fordi vi mennesker oplever tingene forskelligt, idet vi alle har forskellige erfaringer, forståelser og sammenhænge at opleve og forstå ud fra.

Derfor mener vi, at vores familier er eksperter på deres liv. Vi kan hjælpe ved at tilbyde en værkstøjskasse af handlemuligheder og skabe et nødvendigt fokus på den fortælling, som familien kommer med.